Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Kwartalnika „Doradca Kariery”

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.doradca-kariery.pl.

Sprzedającym jest firma Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju Agnieszka Ciereszko zarejestrowana i prowadzona pod adresem ul. Hetmańska 110/8, 61-493 Poznań, NIP: 782-210-55-04, Regon: 300857429 zwany także Usługodawcą.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 603 782 713 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@doradca-kariery.pl.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Towar – prezentowany w Sklepie Internetowym kwartalnik Doradca Kariery (pojedynczy numer, prenumerata lub wersje elektroniczne), której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.akademiawebinaru.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.doradca-kariery.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.doradca-kariery.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Towaru za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień i płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.doradca-kariery.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny obejmują koszty wysyłki pocztą polską listem nierejestrowanym, ekonomicznym na terenie Polski. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki poza granicę Polski, kosztów pośrednich przy skorzystaniu z zakupu Towaru (zależnych od Klienta, np. podanie błędnego lub niepełnego adresu, nieodebranie przesyłki w terminie z placówki pocztowej i koszty zwrotu przesyłki do nadawcy i koszt ponownego wysłania przez Sprzedającego).
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub w szczególnych przypadkach drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do wykonania zakupu Towaru oraz przekazywania informacji.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niezrealizowania zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego w odrębnym e-mailu), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Niniejsza deklaracja uprawnia również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dopuszcza się również, na indywidualną prośbę Klienta, wystawienie faktury VAT przed realizacją zamówienia. Prośbę taką należy zasygnalizować drogą e-mailową.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu. Email może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy przez serwis Przelewy 24 lub tradycyjnym przelewem.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Zamówienie zostanie zrealizowane (wysłane) maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu przelewu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z funkcjonowania Poczty Polskiej.
 12. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata za zamówienie zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.
 13. Zamawiający nie może, bez zgody Sprzedającego, powielać i rozpowszechniać zakupionego produktu – zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania zamówienia (przez sklep internetowy lub e-mailowo).
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 4. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku wersji cyfrowej pojedynczego numeru lub cyfrowej prenumeraty.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na podany rachunek bankowy Zamawiającego.

§5 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy na adres Sprzedającego.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego elektroniczne pismo o powodzie reklamacji.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.
 4. Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem 3 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego.

§6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) znajduje się na stronie www.doradca-kariery.pl w osobnym dokumencie pod nazwą „Polityka prywatności”.

§7 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnym zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 01.02.2019r.